Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair aanbesteden bouw

 

12 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Veranderingsgericht ontwerp
Benut de beschikbare ruimte zo veel mogelijk. Dit wordt gestimuleerd door meerdere gebruiksfuncties te voorzien. In Tervuren bijvoorbeeld, delen sportclubs en jeugdverenigingen de zalen in het nieuwe gebouw 'Berg van Termunt'.
Door veranderingsgericht te ontwerpen of bouwen kan je inspelen veranderende behoeften in de maatschappij. Een open gebouwontwerp en/of integratie van modulaire bouweenheden maken je gebouw meer 'future proof'.

2. Dialoog met de markt
In de bouwsector wordt er nu al veel geinnoveerd met het oog op circulaire oplossingen. Meer nog dan in andere sectoren. Het is dus belangrijk om te onderzoeken wat er al beschikbaar is op de markt. Maar ook om in dialoog te treden met aanbieders om samen de beste, circulaire oplossing te vinden en innovatie te stimuleren.

3. Maximaal waardebehoud
Door bestaande infrastructuur en installaties te onderhouden, herstellen of circulair te rennoveren blijft de waarde van de gebruikte bouwmaterialen en grondstoffen zo veel mogelijk behouden. Er moet geen of weinig nieuw materiaal worden gebruikt en afval wordt vermeden.

4. Milieu-impact van materialen
Onze gebouwen worden steeds energiezuiniger en in de toekomst misschien wel bijna energieneutraal. Het energieverbruik van gebouwen tijdens de gebruiksfase zal dus een steeds kleiner aandeel van de totale milieu-impact vertegenwoordigen. Maar materialen, vandaag verantwoordelijk voor zo’n 15 tot 18% van de totale milieu-impact van een gebouw, zullen almaar meer doorslaggevend worden. Via TOTEM de gratis on-line tool gebaseerd is op levenscyclusanalyse, kunnen architecten reeds bij het ontwerp rekening houden met de materiaalprestaties van gebouwelementen.

5. Inzicht in materialen
Vraag het gebruik van universele onderdelen met standaard maten en materialen die makkelijk demonteerbaar of vervangbaar zijn.
Een materialenpaspoort of digitale inventaris maakt het mogelijk om bij te houden welke materialen er in je gebouw verwerkt zijn. Voor inspiratie kan je terecht bij de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid en vind je onder het thema 'Materialen' een eerste aanzet tot opbouw materialenpaspoort (zie MAT3_materialenpaspoort)
Het BIM kan helpen om beter informatie uit te wisselen over de gebruikte materialen.

6. Stimuleer hergerbuik en recyclage
De bouwsector genereert traditioneel veel afval. Door in te zetten op hergebruik, zowel bij de bouw als bij afbraak of rennovatie, kan die afvalstroom verkleind worden. Dat kan door afbraakproducten ter plaatse terug te gebruiken of door een minimum percentage hergebruikte of gerecycleerde content voor te schrijven in het bestek. Maar ook door in je ontwerp al rekening te houden met demonteerbaarheid. Het zichtbaar gebruiken van gerecupereerde materialen bijvoorbeeld, kan sensibiliserend werkenen het circulaire imago van de bouwheer versterken.
Bij contractuele afspraken over terugname en hergebruik kan een restwaarde worden bepaald, afhankelijk van de toestand van de materialen.

7. Samenwerking in de keten
Voor een geslaagd circulair bouwproject is goede afstemming tussen de partners noodzakelijk. Je kunt in je bestek vragen hoe deze zal georganiseerd worden. Door bijvoorbeeld als open bouwteam te werken met alle verschillende partijen rond tafel kan het concept beter geduid worden en kan sneller en efficiënter naar circulaire oplossingen gezocht worden.

8. Circulaire voorbeeldprojecten als stimulus
Nog niet iedereen is overtuigd van de voordelen van circulair bouwen. Gerealiseerde bouwwerken kunnen als accelerator werken om iedereen mee op de kar te krijgen.

9. Alternatieve aanbestedings- vormen
Het financieel model gerelateerd aan circulair bouwen is momenteel ongunstig binnen ‘gewone’ aanbestedingsprocedures. Bij ‘Design and Build’-projecten worden andere ontwerpkeuzes gemaakt dan bij DBFM-projecten: de aannemer gaat in dit laatste geval verantwoordelijkheid op lange termijn behouden en moet dus ook een betere kwaliteit op lange termijn garanderen. Alternatieve aanbestedingsmodellen komen dus het circulair bouwen ten goede, gezien er verder moet worden nagedacht over de toekomst van gebouwen, hun onderhoud, aanpassingen, enz.

10. Gebruik specifieke circulaire criteria
Er dienen bijkomende criteria te worden ingevoerd bij aanbestedingen. Als voorbeeld kan men aanbieders vragen welke hun visie is op de circulaire economie in de context van het grondstoffendecreet tegen 2030. Op die manier zet je aanbieders verder aan het denken en kan meer resultaat geboekt worden. ‘Duurzaamheid’ als criterium opnemen is te vaag, er dienen specifieke criteria te worden opgenomen rond circulair bouwen als trigger voor de deelnemers, waarbij bijv. bijkomende punten kunnen worden verkregen bij wedstrijdvragen.

11. Bekijk de kosten op lange termijn
Op gebouwniveau kunnen bepaalde geïntegreerde circulaire bouwconcepten via kleine ingrepen met een beperkte meerkost zich reeds uiten in belangrijke financiële voordelen op lange termijn. Gebouwen die zich gemakkelijker laten aanpassen aan nieuwe functies op lange termijn, vermijden immers belangrijke breek- en verbouwingskosten. Vaak wordt deze exploitatiekost echter nog niet meegenomen als bouwheer of investeerder. De levenscycluskost (onderhoud, aanpassingen, …) is nog onvoldoende bekend. Zo is het aan investeringszijde vandaag vaak moeilijk te duiden aan klanten dat een meerkost op bij aanvang, grote financiële voordelen kan hebben op lange termijn.

12. Geef startups een kans
Kleine startups met een circulair aanboed moeten de kans krijgen om ook mee aan tafel te zitten met de grotere bedrijven om te kunnen bewijzen dat ze op termijn ook ‘goedkoper’ zullen zijn dan andere oplossingen. De moeilijkheid voor deze startups is vaak om aan nieuwe klanten te komen in de beginfase van hun bedrijf, waardoor ze niet kunnen groeien.

Green Deal Circulair Bouwen

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Alle informatie wordt ontsloten via de nieuwe website over circulair bouwen.

 

Webinars circulair aankopen bij bouwprojecten

 

Dit is een opname van het webinar dat plaats vond op de actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen van 3 december 2020.

 

Dit is een opname van het webinar over Circulair Renoveren op de actiedag van de Green Deal Circulair bouwen van 8 oktober 2020.

 

Dit is een opname van het webinar over toepassen van kunststofrecyclaten in circulaire bouwprojecten dat plaatsvond op de actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen op 8 oktober 2020

 

Circulaire aankoopprojecten - bouw

 

 

donderdag 26 augustus 2021

Bij de renovatie van twee gebouwen op een scholencampus wordt het projectteam overtuigd van de voordelen van circulair bouwen. Per gebouw wordt bekeken wat behouden kan blijven, hergebruikt kan worde…

 

dinsdag 9 februari 2021

Op het wetenschapspark in Diepenbeek is een nieuwe, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking in ontwikkeling. Dit onderzoeks- en valorisatiecentrum wil circulaire bouw promoten vanuit verschillende …

 

dinsdag 9 februari 2021

POM Oost-Vlaanderen en PMV willen een Parkgebouw oprichten op Eiland Zwijnaarde. De lat ligt hoog: het gebouw met diensten en kantoren van ongeveer 10.000m² moet dé referentie worden inzake community…

Meer ›

Circulaire aankoopprojecten bouw in beeld

 

 

Publicaties over circulair bouwen

 

 

 

View this webinar to hear from several of the pilot projects that have been participating in the Interreg North Sea Region ProCirc project as they discuss how they have navigated key challenges to ci…

 

Circulair bouwen zit in de lift. Toch is het niet altijd duidelijk hoe je er praktisch mee aan de slag gaat. C-Bouwers verzamelt en verspreidt daarom nuttige informatie om opdrachtgevers, architecten…

 

Dit document ondersteunt aankopers, vastgoedbeheerders en project teams bij het aanbestenden van duurzaam verbeterde kantoorgebouwen.

 

Dit vademecum is gericht naar de publieke bouwheren voor het duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen.

 

Platform CB’23 wil de ruis wegnemen tussen opdrachtgevers onderling, in de interne organisatie en tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. In de ontwikkelde leidraad staan gezamenlijke uitgangspunten…

 

In opdracht van de OVAM onderzochten WTCB en Bureau Bouwtechniek hoe Vlaamse overheden een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten. Het resultaat is een praktische …

 

In deze whitepaper biedt Copper8 een raamwerk waarbij vastgoedbeslissingen niet alleen op basis van investeringen, maar op basis van toekomstige en meervoudige waarde gemaakt kan worden. Je kunt het …

 

Lessons learned report that shares the key takeaways from the Big Buyers Initiative working group.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

GRO is een handleiding die in 2017 ontwikkeld werd om in de bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf een gelijklopend en holistisch ambitieniveau te implementeren op vlak van duurzaamheid. De ambitie…

 

The transition to a Circular Economy requires innovative business models that stimulate optimised use of repairable products, reusable components and recycling of materials. A Community of Practice (…

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

ProCirc partner Business in the Community (BITC) have published a collection of case studies called Advancing Circular Construction exploring circular buildings and infrastructure in the UK. 

 

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impac…

 

Op deze blog deelt de Vlaamse Confederatie Bouw het laatste nieuws over circulair bouwen.

 

Om Vlaamse publieke gebouwen maximaal circulair te renoveren, ontwikkelde Factor 4, samen met VEB en VUB, een innovatief modelcontract en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. 

 

Wil je alles weten over circulair bouwen? Op deze website geven we een overzicht van kennis, beste praktijken en publicaties.

 

The Circular Construction Economy Transition Agenda describes the strategy for achieving a circular construction economy by 2050 and contains the Agenda for the 2018-2021 period. This Agenda has been…

 

Het hergebruiken van bouwmaterialen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop worden gehouden. Het hergebruik van bouwmaterialen kan…

 

Het vademecum van Rotor beschrijft de aanpak en hulpmiddelen die klaar voor gebruik zijn om bouwmaterialen uit publieke gebouwen te halen met het oog op het hergebruik ervan (inventaris voor de afbra…

 

Dit document geeft richtlijnen voor het opmaken van een inventaris voor hergebruik. Ze werd opgemaakt als deel van het project Interreg NWE 739: Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Ele…

 

Deze publicatie geeft een open en transparante voorstelling van de MMG bepalingsmethode voor de Belgische bouwsector.

 

This publication is the first white paper in EIT Climate- KIC’s Circular Cities project. It entails ten cases of concrete circular procurement initiatives from across Europe that serve as inspiration…

 

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor circulaire bouwmaterialen.

 

The guidelines are especially targeted at local and regional authorities as they play a crucial role in the whole construction life cycle not only by stimulating innovation and cooperation between al…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

OVAM maakte een transparant methodologisch kader om de Milieugerelateerde Materiaalprestaties van Gebouwelementen (MMG) eenduidig te kunnen berekenen en communiceren.

 

Het stadskantoor van de gemeente Venlo is een bijzonder gebouw, omdat het is ontworpen en gebouwd volgens het principe van Cradle to Cradle (C2C). 

 

Circl is een initiatief van ABN AMRO. De bank heeft dit pand circulair ontwikkeld en gebouwd om de opgedane kennis te delen en klanten goed over circulariteit te kunnen adviseren. ABN AMRO heeft haar…

 

In de Roadmap is een uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bouwen concreet inhoudt en hoe de mate van circulair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden gemeten. Vervolgens biedt de Road…

 

In this study, we focus wherever possible on the circularity of the building materials used in the building and less on the consumption of energy during the use of the building.

 

Waarom dit e-book over circulair (ver)bouwen? Modulair. Adaptief. Biobased. Flexibel. Het zijn termen die je in de bouwwereld steeds vaker hoort. We staan aan het begin van een nieuwe manier van bouw…

 

Deze publicatie wil een overzicht geven van wat de circulaire economie voor de bouwsector betekent of kan betekenen, in haar technische en economische aspecten. Via een stand van zaken vandaag, en ee…

Aanbieders van circulaire bouw

 

dinsdag 24 augustus 2021

Op dit platform vind je een databank met circulaire producten en diensten, maar ook handige leerlessen en praktijkverhalen. 

 

dinsdag 24 augustus 2021

In deze rubriek stellen de partners van circubuild.be hun (meest) circulaire product of dienst voor. Circubuild.be wil niet aan greenwashing doen en onderwerpt daarom elk product of elke dienst aan e…

 

donderdag 7 januari 2021

Aanbod in het kort Chipps biedt OSB panelen aan met 50+ knappe designs. Deze panelen worden afgewerkt met 7 lagen slijtvaste, krasvaste en UV-bestendige vernis. De vernis is niet-toxisch en …

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere