Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair aankopen ICT

ICT hardware heeft een erg grote sociale en milieu-impact, zowel bij de productie, het gebruik, als bij de verwerking van e-waste. De infographics van Fair ICT Flanders tonen aan dat de grootste impact in de productiefase zit. Daardoor is verlenging van de gebruiksduur de belangrijkste circulaire doelstelling om op in te zetten. 
Het grootste budget gaat naar de bedrijfskosten, o.a. door het hoge energieverbruik. Het is dus voordelig om voor LCC te kiezen als prijsbeoordeling bij aanschaf van IT-apparatuur.

Kortom, redenen genoeg om in te zetten op circulair aankopen van ICT!

Circulaire strategieën ICT aankoop

 • Intern delen zorgt dat je minder prodcuten nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan externe beeldschermen.
 • Huren of leasen is niet per se circulair, zeker wanneer er standaard korte gebruikstermijnen worden vastgelegd. Transparantie en het effectief sluiten van de keten zijn hier dus cruciaal.
 • Hergebruik binnen de organisatie voor profielen of toepassingen met lagere functionele noden.
 • Hergebruik buiten de organisatie door schenking of tweedehands verkoop. Vraag daarbij garanties op veilige data verwijdering. Hou bij internationale schenking rekening met de extra CO2-emissies door het transport en vraag garanties om e-waste dumping te vermijden.

 • Koop refurbished of tweedehands. Refurbished is kwalitatief evenwaardig en krijgt net zo goed garanties mee. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig.
 • Neem het energieverbruik mee in je bestek als bijvoorbeeld via LCC. Het energieverbruik is bij ICT de grootste bedrijfskost en heeft ook een grote impact op de CO2-uitstoot.
 • Denk ook aan verpakking en transport. Kan er geleverd worden in laptoptassen of herbruikbare boxen?  Welke eisen stel je aan het wagenpark voor levering en herstellingen? Worden de herstellingen ter plaatste uitgevoerd? Het generiek criterium verpakkingen komt hier van pas.

 • Garanties oprekken: vraag bijvoorbeeld naar de meerprijs van een extra jaar garantie in je bestek.
 • Contractuele afspraken voor onderhoud en herstel na einde garantie: Je kan kiezen om dit meteen op te nemen in je contract met de leverancier of een  contract af te sluiten met een vaste externe herstelfirma. Grotere organisaties kunnen een interne dienst inzetten. 
 • Upgradebare producten: vraag bijvoorbeeld om een geheugen eenvoudig kan worden uitgebreid. 
 • Ontwerpen voor lange levensduur: kijk naar de levensduur van de batterij en neem criteria op voor de bestandheid tegen schokken, trillen, vallen en temperatuurschommelingen. Gebruik extra bescherming tegen beschadigingen: schermbescherming, hoesjes, draagtassen,…
 • Repareerbaarheid en onderhoudbaarheid: iFixit berekende repareerbaarheidsscores voor smartphones, tablets en laptops bijvorbeeld op basis van de vervangbaarheid van de batterij met standaard gereedschap. Ze bieden ook handleidingen aan. Neem in je bestek op hoe lang de leverancier reserveonderdelen ter beschikking moet stellen ( vb. 5 jaar) en vraag een prijslijst.
 • Gebruiksoptimalisatie volgens gebruiksprofielen: Bepaald de gebruiksduur op basis van de functionele behoeften van de gebruiker i.p.v. generieke standaard termijnen te hanteren.

 • Design for disassemby en modulair ontwerp: dit ontwerp stimuleert hergebruik van het product na refurbishment of hoogwaardig inzetten van de onderdelen.
 • Contractuele afspraken voor terugname en hergebruik met de leverancier: neem deze op in je bestek en vraag om transparantie over het hergebruik en eventuele restwaarde.
 • Circulaire verdienmodellen stimuleren:
 • Sluit een contract af met een refurbisher. Die kan de  toestellen na refurbishment terug aan je eigen organisatie leveren, of verkopen aan andere afnemers. Zij kunnen ook onderdelen hergebruiken.
 • Gespecialiseerde hergebruikcentra en kringwinkels mogen afvoeren wat na visuele inspectie nog bruikbaar is, voor de overige producten schakel je een erkende ophaler in.
 • Zorg hierbij steeds voor transparantie over wat er met de toestellen gebeurt (wordt de loop gesloten?) en garanties voor veilige data wiping. 

 • Design for recycling: eenvoudige demontage en gemakkelijk herwinnen van kritieke grondstoffen
 • Inzicht in materialen: je kunt in je criteria opnemen dat  kunststof onderdelen gemerkt moeten worden met het type kunststof.
 • Contractuele afspraken voor terugname en recyclage: neem terugname en recyclage - voor toestellen die niet hergebruikt kunnen worden - op in je bestek met de leverancier en vraag daarbij transparatie over de verwerking en de eventuele restwaarde. Het is voor de productent van de toestellen wettelijk toegelaten om ze op te halen voor verwerking.
 • Verminderen van toxiciteit:Aanwezigheid van toxische stoffen bemoeilijk te recyclage daarom is  transparantie en omschrijving van de bestanddelen van belang (Reach wetgeving), Je kan een criterium opnemen over het vermijden van gevaarlijke weekmakers in stroomkabels
 • Circulaire verdienmodellen stimuleren:
 • Werk samen met IHM erkende afvoerders en zorg dat er wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
 •  Of maak gebruik van het smartloop platform van Recupel. Misschien krijg je daar zelfs nog een restwaarde voor je toestel.
 • Vraag daarbij steeds transparantie over het sluiten van de kringloop en garanties voor veilige data wiping.

Duurzaamheidslabels

Erkende labels voor IT hardware zijn TCO-cerfitied en EPEAT (bronze, silver, gold). Beide hebben een groot marktaandeel, EPEAT is voornamelijk actief in de V.S. Je kunt deze labels opnemen in je bestek als technische voorwaarde, als je ‘of een gelijkwaardig keurmerk’ vermeldt. Dit wil zeggen dat een leverancier via een dossier mag aantonen dat hij de criteria van het label ook kan garanderen. Voordeel van het gebruik van labels is, dat de aankoper zeker is dat de voorwaarden nageleefd worden. Nadeel is dat het kleinere ondernemingen, zoals refurbishers, uitsluit om dat het behalen van een label vaak duur en tijdsintensief is. Je kunt dit ondervangen door het label te eisen, tenzij het om refurbishment gaat.

Criteria

Ethische clausules

Deze productgroep kent heel wat ethische uitdagingen. Transparantie over het respecteren van de IAO conventies en de mensenrechten doorheen de hele keten is belangrijk, maar niet evident. De wet op de overheidsopdrachten (art.7) laat toe om  expliciet te eisen dat elke persoon die handelt als onderaannemer (in welke fase dan ook) en elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht, onderhevig is aan alle sociale en arbeidswetgeving waar zowel internationaal, Europees of nationaal van kracht is.
De ethische clausule van de Vlaamse overheid kan je helpen om dit op te nemen in je bestek.Organisaties als Fair ICT Flanders, TCO-certified en Electronics Watch kunnen hierbij adviseren.

LCC - Life Cycle Cost

De wet op de overheidsopdrachten verplicht om aan de economisch meest voordelige bieder te gunnen (MEAT). Daarbij mag de kostprijs berekend worden op basis van de levenscyclus van het product - de Life Cycle Cost. Hierbij worden, naast de verwervingskost, ook de bedrijfs- en afvoerkosten in rekening gebracht (Total Cost of Ownership). Maar ook de externe kosten voor het milieu en de maatschappij.
Voor ICT hardware maken de elektriciteitsrekeningen, reparatiekosten en upgrading een zeer groot deel uit van de bedrijfskosten. Het is dus zeker de moeite waard om LCC-analyse te gebruiken om de meest voordelige offerte te kiezen.

De EU GPP tool voor LCC van computers en monitors en de bijbehorende gids helpen je hierbij op weg.

 

Circulaire aankoopprojecten - ICT

 

 

 

woensdag 16 december 2020

Op 15 december nam KU Leuven de Fair ICT Award 2020 in ontvangst: een bekroning van een traject dat al in 2009 begon. Stapje voor stapje implementeert KU Leuven steeds meer duurzaamheids- en mensenre…

 

vrijdag 11 december 2020

In 2018 schreef FIDO een de circulaire criteria voor het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie. Je kan het bestek en de toelichting van FIDO bij dit bestek…

 

dinsdag 17 december 2019

TV-decoders zijn voor Proximus en haar klanten een belangrijk product.  In 2005 werden de eerste TV-decoders op de markt gebracht, inmiddels worden al meer dan 2 miljoen klanten bediend. Binnen de Gr…

Meer ›

Publicaties over circulaire aankoop ICT

 

 

Op deze pagina vind je de raamovereenkomst van VDAB voor de inkoop van hardware met het gebruik van duurzaamheidslabels en een gunningscriterium energie-efficiëntie

 

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulaire ICT.

 

This report is part of NGI Forward, the strategy and policy arm of the European Commission’s flagship Next Generation Internet (NGI) initiative, which seeks to build a more democratic, inclusive, res…

 

Deze infografiek van Fair ICT Flanders geeft een overzicht van de verschillende risico’s binnen de ICT-toeleveringsketen. De weg van grondstof tot eindproduct is een uiterst lange en complexe weg. Bi…

 

Wanneer je organisatie bereid is om werk te maken van een fair ICT-beleid, is het belangrijk om stil te staan bij enkele vragen om tot een concreet actieplan te komen. Waarom wil je organisatie een b…

 

Tussen de 60 en 85% van de CO2-emissies van ICT-toestellen zoals smartphones, laptops, tablets… komt uit de productiefase. Aankopende organisaties kunnen de impact van deze fase drastisch beperken do…

 

Deze infografiek van Fair ICT Flanders geeft het beslissingsproces voor de aankoop van ICT-hardware in enkele stappen weer. Het laat aankopers stilstaan bij hun noden en reikt ook alternatieven aan v…

 

Building on the experience from organising market engagement as part of the Make ICT Fair project, ICLEI - Local Governments for Sustainability and Electronics Watch recommend to procurers a dialogue…

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Deze website is dé referentie voor faire en circulaire IT in Vlaanderen. Met het FIF project beogen CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers een verduurzaming van het ICT-aan…

 

This report examines the current sustainability landscape of the tech sector. It provides a detailed framework for infrastructure and operations (I&O) leaders to analyze sustainability and outlines s…

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

handleiding voor het duurzaam inkopen van computers

 

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

The EU LIFE REBus (Resource Efficient Business Models) project1 aims to reduce the use of raw materials or extend the lifetime of products by demonstrating the commercial case for European businesses…

 

The criteria document aims to support experienced procurers in leveraging public purchases of Information and Communication Technology (ICT) hardware to positively impact working conditions across th…

 

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hie…

 

Net als andere sectoren kampt de ICT-sector met heel wat uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De laatste jaren zien we een toenemend aantal initiatieven dat aan de slag gaat met deze uitdagingen…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact…

 

Jo Versteven van FIDO geeft uitleg bij de circulaire criteria in het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie.

 

Defensie deelt de circulaire aspecten haar bestek voor IT van 2018. 

 

In deze publicatie wordt weergegeven in hoeverre bedrijven actief in de mobiele telefoon sector (zowel producenten, retailers, serviceproviders, refurbishers en verkopers van tweedehands toestellen) …

 

Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, gepubliceerd door een interdisciplinaire consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairph…

 

Verslag van de marktdialoog ICT die plaatsvond op 4 februari 2019 op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

Verslag van de marktdialoog ICT die op 23 mei 2018 plaatsvond op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. 

Aanbieders van circulaire ICT

 

donderdag 11 juni 2020

Aanbod in het kort Sinds 2009 is Aliter gespecialiseerd in circulair IT . We kopen ongebruikt materiaal. We zijn wereldwijde leverancier van volleidg geteste netwerk hardware met levenslange…

 

donderdag 11 juni 2020

Aanbod in het kort Tot 15 jaar lang een up to date LED-scherm gebruiken waarvoor de gebruiker een all-in prijs per kwartaal of jaar betaalt. Plaatsing, onderhoud, software, elektriciteit, up…

 

donderdag 11 juni 2020

Aanbod in het kort Uw afgeschreven IT is geld waard. Ecubel is marktleider in België voor de aankoop en verkoop van gebruikte IT-hardware. Geniet zorgeloos van de restwaarde van uw ICT-infra…

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere