Potentieel hergebuik van PE maximaliseren

Fluvius zet in op circulariteit voor nutsleidingen

Fluvius bundelt de aankoop van polyethyleen buizen voor de verschillende nutsbedrijven en zet daarbij in op hergebruik. Zo krijgen ook de leveranciers een stevig duwtje in de richting van circulariteit. 

Fluvius wil met dit project haar leveranciers maximaal laten inzetten op het recycleren van afgedankte polyethyleen buizen en hulpstukken. Idealiter nemen ze dit op in hun eigen processen. Voor Fluvius is het meteen een eerste experiment om circulaire principes in de lastenboeken op te nemen bij de selectie-, gunnings- en verwerpingscriteria. Het uiteindelijke doel is om een raamwerk te creëren, zodat circulair aankopen breed kan worden ingevoerd binnen het bedrijf.

Dit PE-project is eind 2019 gegund. Het contract ging in op 1 januari 2020 voor een periode van 4 jaar. De gegunde leveranciers zijn bereid om, samen met Fluvius en andere nutsbedrijven in dit federaal dossier, de circulaire ambities verder uit te werken.

In dit dossier, een openbare aanbesteding, is Fluvius erin geslaagd om duurzaamheid voor 20 van de 100 punten te laten meetellen. De overige punten stonden op  prijs (60) en werfleveringen (20).

Omschrijving van de duurzaamheidscriteria in het bestek

Specifiek voor het gunningscriterium ‘Duurzaamheid’ wensen de verschillende partners samen met de kandidaat leverancier de grondstoffen-, materiaal- en afvalstromen grondig te (her)bekijken volgens het principe van circulaire economie. De inschrijver beschrijft hiertoe een plan van aanpak welke door de aanbesteder zal gescoord worden op basis van onderstaande criteria:

 1. Beschrijving omtrent mogelijkheden en onderzoek naar hergebruik en inzetbaarheid op zelfde kwaliteit of hoogst mogelijke kwaliteit voor:
 • Niet verontreinigde PE-buizen;
 • Verontreinigde PE-buizen (bv aarde, steengruis,…);

De inschrijver beschrijft concrete initiatieven die reeds opgezet zijn of bereid is om te onderzoeken en te implementeren gedurende de looptijd van het contract:

 • Realisaties omtrent duurzaam verwerken
 • Lopende initiatieven naar meest duurzame verwerking
 • Toekomstige mogelijkheden of ideeën naar duurzame verwerking aan hoogst mogelijke kwaliteit tijdens de looptijd van het contract
 • Samenwerkingsverbanden met andere duurzame verwerkers
 1. Mate van aparte logistieke duurzame inzameling in België volgens geografische ligging van het distributiecentrum, lokale hubs, lokale infrapunten,… van de aanbesteder;
 • De inschrijver beschrijft reeds bestaande netwerken naar inzameling.
 • De inschrijver beschrijft mogelijkheden naar opzetten van logistiek netwerk naar duurzame inzameling maximaal rekening houdende met de geografische ligging van het distributiecentrum, lokale hubs, lokale infrapunten van de aanbesteder.

 

 1. Voorstel uitwerken van een verbetertraject in kader van duurzaamheid naar hergebruik, alsook effectieve praktische piloot op werkingsgebied van de aanbesteder; Dit voorstel zal geëvalueerd worden op basis van:
 • Praktische haalbaarheid
 • Mate van detail uitwerking
 • Timing volgens looptijd contract
 • Mate van engagement en co-creatie met aanbesteder
 • Mate van impact op de grootteorde van het dossier
 • Mate van fit met processen en werking van de aanbesteder

 

 1. Duurzaamheid van de inschrijver (vb. behaalde certificaten of awards, duurzaam voertuigenpark)
  De inschrijver beschrijft realisaties welke reeds opgezet zijn (of lopende zijn) omtrent duurzaamheid van de ganse ketting:
 • Duurzaamheid van voertuigenpark (er zijn geen expliciete vereisten in uitsluitingscriteria vermeld)
 • Reeds behaalde certificaten of awards omtrent duurzaam ondernemen
 • Mate van inburgering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen organisatie
 • Mate van duurzaamheid van keten van de inschrijver (toeleveranciers, productieproces,…)
 • Mate en wijze van verwerking van afval eigen aan productieproces en bijhorende uitval

 

Onderstaande scoringstabel is toegepast:

 • 20 punten: het plan van aanpak overtreft dat van alle andere inschrijvers
 • 17 punten: het plan van aanpak wordt als ‘zeer goed’ beschouwd;
 • 15 punten: het plan van aanpak wordt als ‘goed’ beschouwd;
 • 5 punten: het plan van aanpak wordt als ‘voldoende’ beschouwd;
 • 0 punten: het plan van aanpak ‘voldoet niet’, de offerte komt bijgevolg niet in aanmerking voor gunning

 

Fluvius

Sectoren Bouw › Andere ›

Heb je een vraag over deze case?