ProCirc (2019 - 2023)

Vlaanderen Circulair heeft als partner in het Interreg North Sea Region project ProCirc (2019-2023) Vlaamse aankopers de kans gegeven om verder te leren, experimenteren en kennis uit te wisselen binnen een Europese context. Voortbouwend op de lessen die we hebben geleerd vanuit de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA), omvat het ProCirc-project meer dan 30 pilots en meer dan 15 Communities of Practice. Deze projecten leveren een waardevolle bijdrage aan het bevorderen van de circulaire economie in de Noordzeeregio en stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de betrokken organisaties en regio's.

Het Interreg NSR ProCirc-project heeft succesvol bijgedragen aan het oplossen van de afvalcrisis in de regio van de Noordzee en het verminderen van de kosten van nieuwe materialen door circulair aankopen te implementeren. Met de inzet van het project hebben Europese overheidsinstanties, die jaarlijks €1,9 biljoen aan publieke aankopen besteden (14% van hun BBP), direct geïnvesteerd in de circulaire economie.

Door de implementatie van ProCirc zijn belangrijke resultaten behaald. Het gebruik van grondstoffen is aanzienlijk verminderd en er zijn gesloten materiaal- en productkringlopen gerealiseerd in sectoren zoals bouw, infrastructuur, meubels en ICT. De circulaire aankoopprojecten, met een gecombineerde waarde van €40 miljoen, hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen, afval en CO2-uitstoot met 20-25% per project. Het project heeft ook belangrijke veranderingen teweeggebracht in aankooppraktijken. Aankoopbureaus zijn nu actief betrokken bij het volledige levenscyclusbeheer van materialen en hulpbronnen. Dit heeft geleid tot een meer circulaire benadering waarbij niet alleen producten worden gekocht, maar ook rekening wordt gehouden met het gebruik en de verwerking van materialen en grondstoffen.

Naast de concrete resultaten heeft ProCirc ook een bredere impact gehad. Het project heeft geleid tot de oprichting van een leer- en actieprogramma van aankoper naar aankoper, waar lokale en regionale organisaties en hun aankopers worden ondersteund met de nodige argumenten, methoden en tools om circulaire beslissingen en keuzes te maken. Bovendien zijn er taskforces opgezet die fungeren als helpdesk voor aankopers, inkoopfunctionarissen en verantwoordelijken voor duurzaamheid. Daarnaast is er een transnationale en intersectorale gemeenschap van praktijk ontwikkeld om de bevindingen van de circulaire aankoopprojecten op (trans)nationaal niveau te verspreiden en te versnellen.

Het succes van het ProCirc-project heeft een positieve impact gehad op de circulaire economie in de Noordzee-regio en dient als een voorbeeld van best practices voor andere regio's en sectoren. Door de implementatie van circulair aankopen hebben we niet alleen de afvalcrisis aangepakt, maar ook de weg vrijgemaakt voor een duurzamere en veerkrachtigere economie.

OUTPUTS

Compendium for Transnational Circular Procurement Scale Up

Dit uitgebreide document organiseert de resultaten van het ProCirc-project in vijf belanghebbendengroepen: aankopers, managers, beleidsmakers, leveranciers en waardeketenactoren, en anderen. Het dient als een routekaart, waarmee belanghebbenden de tools en middelen ontwikkeld onder ProCirc kunnen benutten.

In het document vindt u individuele factsheets voor elke projectresultaat. Deze factsheets bevatten een gedetailleerde beschrijving van het resultaat, de relevantie ervan voor circulair publiek aankopen, en informatie over welke belanghebbenden hiervan kunnen profiteren en hoe zij dit kunnen doen.

Circular Procurement Guidance

Deze handleiding is specifiek geschreven voor aankopers en gerelateerde functies. Het biedt een algemene introductie op het gebied van circulair aankopen. Het begeleidt je naar de vele beschikbare bronnen en helpt je bij het bepalen welke relevant zijn voor jouw specifieke situatie.

Gedurende deze handleiding worden fragmenten van de Interreg NSR ProCirc pilots gebruikt ter illustratie.

Bovendien biedt het een relevante selectie van de circulaire aankoopinstrumenten die zijn verzameld tijdens het Interreg NSR ProCirc-project.

NL versie >

Procurement Transformation Canvas and Workshop Manual

De handleiding voor de Procurement Transformation Workshop ondersteunt aankopers bij het organiseren van een workshop waarin ze hun belangrijkste aandachtsgebieden kunnen bepalen terwijl ze hun aankoopprocessen heroverwegen en circulariteit integreren in hun aankoopafdeling. De handleiding is ontwikkeld om aankopers te ondersteunen bij het proces van het implementeren van circulair aankopen in de bedrijfsstrategie van de organisatie.

De handleiding bevat een Procurement Transformation Canvas, een tool geïnspireerd op een 'customer journey in marketing', als een circulaire aankoopreis die organisaties helpt beslissen hoe circulariteit kan worden geïmplementeerd in hun eigen bedrijfsstrategie.

NL versie >

Icebreaker tool

Een tool voor de basisprincipes van circulaire aankoopmogelijkheden.

Circular Procurement Toolbox

De circulaire aankooptoolbox is gebaseerd op bestaande tools en methodologieën om aankopers te ondersteunen. Het bevat originele tools en methoden die gedurende het project zijn verzameld en verbeterd op basis van praktijkervaring. 

Bij het kiezen van een tool is het belangrijk om rekening te houden met de context van jouw organisatie, de mate van circulariteit, de productcategorie en het gewenste doel. De toolbox biedt een lijst met tools die gefilterd kunnen worden op basis van de productcategorie, het stadium van de aankoop en andere specifieke parameters, om zo de meest geschikte tools te selecteren. 

Daarnaast bevat de toolbox korte presentaties en uitleg over de beschikbare tools, zodat gebruikers kunnen bepalen welke tool het beste past bij hun specifieke situatie.

Monitoring Guidance

De metingen van besparingen in CO2-uitstoot, gegenereerd afval en het verbruik van nieuwe grondstoffen kunnen allemaal gebruikt worden om het concrete effect te demonstreren dat circulair aankopen bijdraagt. Het meten en monitoren helpt organisaties te begrijpen welke acties het grootste impact hebben.

Dit document met richtlijnen voor monitoring is ontwikkeld op basis van workshops en advies ter ondersteuning van de ProCirc Circular Procurement pilots.

Pilootprojecten

Het Interreg NSR ProCirc-project heeft meer dan 30 pilots geïnitieerd en ondersteund om de mogelijkheden van circulair aankopen te demonstreren in sectoren zoals meubels, bouw, afval, textiel en andere onderwerpen. Voor elke pilot is een casestudy geschreven, waarin het aankoopproces, de resultaten en de geleerde lessen worden samengevat. Alle casestudies van de pilots zijn hier te vinden.

 

Naar al de casestudies van ProCirc >

 

Publicaties

   

How to procure circular: Lessons from 30 pilot procurements

Five scaling opportunities for circular procurement

In het ProCirc-project zijn meer dan 30 circulaire aankooppilots uitgevoerd. Op basis van interviews met de pilots zijn de kansen en belemmeringen voor het implementeren van circulair aankopen geïdentificeerd. Het analyseverslag vat de geleerde lessen samen en biedt publieke en private aankooporganisaties praktische voorbeelden over hoe ze circulair aankopen kunnen aanpakken in verschillende sectoren, waaronder meubilair, bouw, afval en ICT. Het doel van het rapport is om actie onder beleidsmakers op Europees en nationaal niveau te stimuleren door te laten zien wat er nodig is om de opschaling van circulair aankopen verder te versnellen. Dit rapport vat de belangrijkste boodschappen samen van meer dan 30 circulaire aankooppilots die zijn uitgevoerd in het ProCirc-project (2018-2023). Het rapport is ontwikkeld door Bax & Company op basis van een analyse van kansen en barrières voor circulair aankopen, zoals ervaren in aankooppilots en andere activiteiten van het project.

Het ProCirc-project heeft acht professionele artikelen over openbare aanbestedingen gepubliceerd. De artikelen bundelen de expertise en ervaring van het project om specifieke onderwerpen met betrekking tot circulair aankopen verder uit te werken: